Vprašanja in odgovori - december 2016

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

PRAKTIČNI PRIMER IZ PRIROČNIKA NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO IN ZAPOSLOVANJE TUJCEV: VPRAŠANJE: Nerezident Slovenije (rezident Italije), ki je napoten na delo v Slovenijo, bo bival v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Kje se obdavči dohodek po preteku 183 dni v koledarskem letu? ODGOVOR: Na podlagi sklenjene konvencije (med Slovenijo in Italijo) se v primeru dohodka iz zaposlitve (odvisnih osebnih storitev) običajno uporabi prvi odstavek 15. člena, ki se nanaša na te dohodke in določa, da so dohodki rezidenta države pogodbenice iz naslova zaposlitve obdavčeni samo v državi rezidentstva, razen, če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. V tem drugem primeru se sme ta dohodek obdavčiti v tej drugi državi (v Sloveniji). Na podlagi konvencije je treba v primeru dohodka iz zaposlitve (odvisnih osebnih storitev), POLEG UPORABE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA, ki se nanaša na te dohodke, PRESOJATI PRAVICO DO OBDAVČITVE V SLOVENIJI ŠE PO DRUGEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. V drugem odstavku 15. člena konvencije je namreč določena IZJEMA od pravila v prvem odstavku, in sicer velja za KRATKOTRAJNO ZAPOSLITEV v državi dela (Sloveniji), ki traja manj kot 183 dni, vendar ob upoštevanju dveh pogojev, ki sta prav tako določena v tem členu.
\ Drugi odstavek 15. člena namreč določa, da se ne glede na prvi odstavek dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve (Italije), ki se izvaja v drugi državi pogodbenici (Sloveniji), obdavči samo v državi rezidentstva prejemnika dohodka (Italiji), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. prejemnik je navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev, ki se začne ali konča v tem davčnem letu;
  2. prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, oziroma se plača v njegovem imenu;
  3. prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima delodajalec v drugi državi.

To pomeni, da pogoj, da se njegov dohodek iz zaposlitve obdavči le v državi rezidentstva, tj. v Italiji, ne bo več izpolnjen, ko poteče 183 dni v kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev. Tako se lahko v tem primeru prejeti dohodek iz zaposlitve obdavči v državi, kjer se zaposlitev izvaja, tj. v Sloveniji.

Ko tuji delodajalec v Slovenijo napoti delavca, v Sloveniji ni t. i. plačnika davka (tuji delodajalec ni rezident Slovenije niti nima poslovne enote v Sloveniji). Delavec (rezident Italije) je v skladu z ZDoh- 2 in ZDavP-2 dolžan sam napovedati dohodke iz zaposlitve, dosežene z opravljanjem dela v Sloveniji.

Drugi odstavek 285. člena ZDavP-2 namreč določa, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz zaposlitve ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora nerezident vložiti v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka pri davčnemu organu.  

Za primere kratkotrajnih zaposlitev na območju države dela – v Sloveniji, in sicer, ko se ta dohodek ne šteje za odbitno postavko v državi dela (Sloveniji), ker delodajalec ni zavezanec za davek v državi dela (Sloveniji), ker ni niti njen rezident niti nima poslovne enote v državi dela (Sloveniji), davčni organ v Sloveniji ne sme obdavčevati dohodkov iz zaposlitve. To ugodnost iz konvencije mora davčni zavezanec (prejemnik dohodka) uveljavljati v posebnem postopku pred davčnim organom.