Pravila, omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril za vse javne uslužbence, torej za celoten javni sektor, urejata dva predpisa, in sicer: -       Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), -       Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15). ZJU v 11. členu določa, da javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. ZJU in uredba določata tudi vrednosti daril, in sicer: -          darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 evrov, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 125,19 evrov, če so prejeta od iste osebe, -          darila zanemarljive vrednosti pa so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 20,86 evrov.

Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih držav in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.

Prepoved oziroma omejitev glede sprejemanja daril velja tudi za zakonca javnega uslužbenca, osebo, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegove otroke, starše ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.

Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo vrednost, ki jo določa ZJU, postanejo last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je javni uslužbenec oziroma njegov zakonec, oseba, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegovi otroci, starši ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, darilo dolžan izročiti delodajalcu oziroma organu delodajalca, ki je pooblaščen, da s takimi darili razpolaga. Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto, in drugih okoliščinah, se vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec, ki je darilo prejel. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti podatke tudi v primeru, ko je darilo prejel njegov zakonec, oseba, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegovi otroci, starši ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.

Uredba pa ureja način razpolaganja z darili, način vodenja seznama daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi glede sprejemanja daril za državne uprave, pravosodne organe, uprave lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Glede na to, da tako ZJU kot navedena uredba veljata za celoten javni sektor, morajo oba predpisa upoštevati vsi javni uslužbenci in njihovi delodajalci. Izvajanje zakona in uredbe v skladu s 179. členom ZJU nadzira in ugotavlja morebitne kršitve inšpekcija za sistem javnih uslužbencev.