Pogodba o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi in pravne podlage

+--------------------------------------+--------------------------------------+ | POSTOPEK | PRAVNA PODLAGA | +--------------------------------------+--------------------------------------+ | | | | Organizacijski | - 21. člen ZJU | | pogoj: | | | | | | - sistemizacija delovnih mest | | | | - 7. člen ZSPJS | | | - področni zakoni | | | - kolektivne pogodbe dejavnosti | | - delovna mesta in nazivi iz KP | ali poklica | | dejavnosti ali poklica, iz | | | uredbe ali splošnega akta |   | | | | |   | - 22. in 43. člen ZJU | | | - 51. člen ZIPRS1415 | | - kadrovski načrt | - Uredba o  načinu priprave | | | kadrovskih načrtov in | | | metodologiji spremljanja | | | njihovega izvajanja za leti 2014 | | | in 201 | +--------------------------------------+--------------------------------------+ |   |   | +--------------------------------------+--------------------------------------+ | | - 68. člen ZJU | | Pravna | - področni zakoni (na | | podlaga za sklenitev pogodbe o | primer ZOFVI) | | zaposlitvi za določen čas: | | +--------------------------------------+--------------------------------------+ |   |   | +--------------------------------------+--------------------------------------+ | | | | Postopek  | - delodajalec na podlagi | | zaposlitve: | sistemizacije delovnih mest in | | | kadrovskega načrta | | - ugotovitev razloga za zaposlitev | | | za določen čas | | | | | | | - 183. člen ZUJF v povezavi  s 18 | | | 6. členom ZUJF | | - pridobitev soglasja pristojnega | | | organa po ZUJF |   | | (utemeljitev, zahteva) | | | | - četrti odstavek 183. člena ZUJF | |   | | | | | | - izjema, ko soglasje pristojnega | | | organa ni potrebno | - 25. člen ZDR-1 | | | | | |   | | | | | - javna objava prostega delovnega | - 26. člen ZDR-1 | | mesta | | | | | |   | | | | | | - izjeme, ko javna objava ni | | | potrebna | | +--------------------------------------+--------------------------------------+ | | | | Postopek | - 22. člen ZDR-1 | | izbire kandidata: | - prvi odstavek 28. člena ZDR-1 | | | | | - ne glede na to, ali je bilo | | | delovno mesto javno objavljeno | | | ali ne, je treba preveriti, ali | | | izbrani kandidat izpolnjuje | | | pogoje za opravljanje dela | | | oziroma za delovno mesto, | | | določene v sistemizaciji | | | delovnih mest | | +--------------------------------------+--------------------------------------+ | | | | Sklenitev | - prvi odstavek 17. člena ZDR-1 | | pogodbe o zaposlitvi: | - 31. člen ZDR-1 | | | - peta alineja 31. člena ZDR-1 | | - pogodba mora biti v pisni obliki | | | in mora vsebovati vse z zakonom |   | | določene sestavine, pri | | | zaposlitvi za določen čas mora v | - drugi odstavek 17. člena ZDR-1 | | pogodbi biti naveden razlog | | | zaposlitve za določen čas in čas |   | | trajanja take pogodbe o | | | zaposlitvi | - drugi odstavek 17. člena ZDR-1 | | | | | | | | | | | - delodajalec mora delavcu | | | izročiti pisni predlog pogodbe o | | | zaposlitvi najmanj tri dni pred | | | predvideno sklenitvijo pogodbe | | | | | |   | | | | | | - delodajalec mora delavcu | | | izročiti pisno pogodbo o | | | zaposlitvi ob sklenitvi | | +--------------------------------------+--------------------------------------+