Odpoved delovnega razmerja med porodniškim dopustom

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA S STRANI DELAVKE MED TRAJANJEM PORODNIŠKEGA DOPUSTA VPRAŠANJE: Delavka bi želela med trajanjem porodniškega dopusta zamenjati delodajalca, zato jo zanima, ali lahko odpove delovno razmerje že med trajanjem porodniškega dopusta ali mora počakati, da se vrne na delo. Ali je kakšna ovira, da lahko takoj sklene pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem in kot začetek delovnega razmerja navedejo datum med trajanjem porodniškega dopusta, ali pa se mora datum začetka dela ujemati z začetkom dela takoj po porodniškem dopustu?
Odgovor:\ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) nima določb v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delavca med trajanjem porodniškega dopusta. Druge splošne določbe ZDR-1 pa določajo, da lahko delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve ob tem, da spoštuje pogodbeni oz. zakonski odpovedni rok. Izredna odpoved delavca je možna samo v primerih, ki jih določa zakon.\ V skladu s 109. členom ZDR-1 je izredna odpoved s strani delavca možna, če ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oz. do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, in če obstaja eden od razlogov iz 111. člena ZDR-1. V skladu s prvim odstavkom 111. člena ZDR-1 lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če: 

  • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

Če je bil pri delavki podan kateri od teh razlogov, mora pred vročitvijo izredne pogodbe o zaposlitvi upoštevati določbe drugega odstavka 111. člena ZDR-1. To pomeni, da mora delodajalca najprej pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v treh delovnih dneh po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti oz. ne odpravi kršitve, lahko delavka v 30 dneh izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Če niso podani razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je najkrajši možni odpovedni rok ob zaposlitvi do enega leta 15 dni, ob zaposlitvi več kot eno leto pa 30 dni, vendar opozarjamo, da so lahko ti odpovedni roki v skladu s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, ali pa odpovedni roki, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi, tudi daljši, vendar ne smejo biti daljši od 60 dni.

Možno je seveda skleniti tudi sporazum o prenehanju delovnega razmerja z delodajalcem, kjer se v skladu s 96. členom ZDR-1 lahko delavec in delodajalec dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Pri tem opozarjamo, da mora biti tak dogovor sklenjen v pisni obliki.

Ne vidimo formalnih ovir, da bi lahko tudi med trajanjem porodniškega dopusta sklenili pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem. Tudi nadomestilo za porodniški dopust ne gre v delodajalčevo breme, ampak je krito iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kako boste to storili, je stvar dogovora med vami in novim delodajalcem.

Še več odgovorov na vprašanja in dileme z delovnopravnega področja najdete v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem.