Novela ZDR-1A

Objavljeno v kategoriji: Kadrovsko delo

Od 30. 7. 2016 dalje velja novela ZDR-1A, ki je popravila redakcijsko napako in odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele Pomorskega zakonika (PZ-F) . Ta je namreč v svojem 78. členu zaradi napačnega citiranja objav Uradnega lista RS namesto določb o pomorščakih starega ZDR pomotoma razveljavila nekatere kazenske določbe ZDR-1: prekrškovne določbe, pristojnost za izrekanje glob v razponu, dodatek za delovno dobo in ekonomsko odvisne osebe. Z novelo se zato dodajajo novi členi 217.a, 217.b, 217.c in 217.č, ki so po vsebini identični z razveljavljenimi določbami ZDR-1.
Poleg tega novela v prehodnih določbah ureja dodatek za delovno dobo v višini 0,5% tako, da ga delavci ohranijo tudi po uveljavitvi PZ-F, če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

Glede ekonomsko odvisnih oseb pa novela izrecno določa, da se 213. in 214. člen ZDR-1 uporabljata do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb. Trenutno ta zakon še ni v pripravi po podatkih na strani DZ.