Novosti, sprejete v juliju 2016

Objavljeno .

KOLIČNIK RASTI CEN PREHRAMBNIH IZDELKOV, URADNI LIST RS, ŠT. 2/2016 Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, ki je podlaga za izračun višine regresa za prehrano za delodajalce, za katere velja ta zakon. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (Uradni list RS, št. 50/2016 ) za obdobje januar–julij 2016 znaša 1,026. Na podlagi tega količnika znaša znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2016 4,31 evra na dan. POMEMBNO: Navedeni zakon in s tem tudi višina regresa, določena na podlagi tega količnika, ne veljata za javni sektor, kot ga določata 1. člen ZJU in 2. člen ZSPJS. UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO, URADNI LIST RS, ŠT. 51/2016 Na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter upoštevaje Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2016, ki znaša 1,026, je minister za javno upravo sprejel ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom. Upoštevaje navedeno višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2016 dalje 3,71 evra. RAZLAGA ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI, URADNI LIST RS, ŠT. 49/2016 Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 10. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe) na 16. seji dne 20. junija 2016 sprejela razlago Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND (Uradni list RS, št. 40/12). Razlaga se nanaša na opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi, torej na 9. člen Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 40/12), in se glasi: »Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.«

POMEMBNA IZOBRAŽEVANJA ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE IN DRUGE

Objavljeno .

Izobraževalni programi: - HR menedžer - Strokovnjak za kadrovski kontroling - Strokovnjak za kadrovsko delo - Coaching za prodajnike in vodje prodaj   Seminarji: - Evropska nepovratna sredstva za razvoj kadrov - Prezentizem in absentizem

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Zanima nas, ali lahko kot lokalna skupnost zaposlimo delavca za pomožna dela pri urejanju javnih površin za obdobje 3-4 mesecev, torej za določen čas, v skladu 26. členom ZDR-1, četrta alineja, brez prijave na Zavod za zaposlovanje, s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tem, da imamo zagotovljena fin. sredstva v proračunu, vendar delovno ni sistemizirano, ker je potreba nastala zaradi trenutno povečanega obsega dela.  ZJU pogodbo o zaposlitvi za določen čas ureja v 68. členu, zaposlitev za delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo (katerimi?) Če razmišljamo pravilno, bi lahko zaposlili delavca brez prijave potrebe po delavcu na Zavodu za zaposlovanje na podlagi 26. člena ZDR-1, vendar razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas moramo upoštevati tiste, ki so  določeni  v 68. členu ZJU?

Poročilo o gibanju plač za april 2016

Objavljeno .

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2016 je znašala 1.571,12 EUR in je bila za 1,4 % nižja kot za marec 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2016 je znašala 1.021,74 EUR in je bila za 1,2 % nižja kot za marec 2016. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 2016 je znašala 1.574,63 EUR. Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 2016 je znašala 1.023,48 EUR. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april 2016 je znašala 1.579,53 EUR. Vir:  Uradni list RS, št. 46/2016, z dne 30. 6. 2016

Merjenje rezultatov na kadrovskem področju

Objavljeno .

Merjenje rezultatov na kadrovskem področju (mag. Klemen Žibret)   Ključno vprašanje, ko govorimo o merjenju rezultatov na kadrovskem področju, je to, zakaj te meritve sploh potrebujemo in kako nam bodo pomagale. Najbolj enostavno bi lahko rekli, da nam bodo izmerjene kadrovske kategorije zagotovo povečale razumevanje kadrovske problematike pri vodstvu podjetja, z njimi bomo lažje ponazorili pomen kadrovske funkcije in prikazali priložnosti na tem področju, hkrati pa bomo tudi sami ugotovili, kaj moramo v prihodnje še izboljšati. Kadrovske meritve imajo tudi pozitiven učinek na kredibilnost kadrovske funkcije.

Odločbe in mnenja Informacijskega pooblaščenca

Objavljeno .

ODLOČBE IN MNENJA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA V ZVEZI Z DELODAJALČEVIM NADZIRANJEM DELAVCA TER UGOTAVLJANJEM IN DOKAZOVANJEM KRŠITEV OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA (TANJA BOHL) Nadzor bolniškega staleža Informacijski pooblaščenec je v mnenju št. 0712-1/2015/3169 z dne 16. 12. 2015 podal svoje stališče glede posredovanja izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu, pri čemer se je natančneje opredelil do vprašanja, ali je dopustno, da izvajalec medicine dela delodajalcu posreduje rezultate testiranj na alkohol, psihoaktivne snovi in prepovedane droge.

Odgovori na vprašanja – junij 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Kje se določi poskusno delo? Delodajalec v javnem sektorju želi zaposliti nekaj sodelavcev za določen čas, to je za čas trajanja projekta, ki pa bo predvidoma trajal 3 leta. Glede na to, da gre za specifično delo in je uspešna izvedba projekta pomembna tudi zaradi vloženih finančnih sredstev, si želi delodajalec zagotoviti strokovne sodelavce.

Arhiviranje in hramba kadrovske dokumentacije

Objavljeno .

Pri sklepanju in med trajanjem delovnega razmerja nastane veliko dokumentacije, ki je povezana z delovnim razmerjem in kandidatom oz. delavcem. Podatki se hranijo večinoma v elektronski obliki – bodisi v bazah kadrovskega informacijskega sistema ali v sistemu elektronskega arhiva, še vedno pa je velika večina dokumentacije v listinski obliki, ki se hrani v osebni (tudi personalni, kadrovski) mapi delavca.

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev

Objavljeno .

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril   Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, torej vseh, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi), urejata dva predpisa, in sicer: Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08 in 40/12) v 11. členu, in Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15).

Vprašanja in odgovori - maj 2016

Objavljeno .

Vprašanje IMAMO VPRAŠANJE GLEDE POŠILJANJA PODATKOV M-4 NA REK OBRAZCU. V PODJETJU IMAMO IZPLAČILO PLAČ V TEKOČEM MESECU ZA TEKOČI MESEC, NPR. 26. 2. 2016 ZA FEBRUAR.