Zakonske spremembe na področju napotitev delavcev na delo v tujino

Objavljeno .

Pravna podlaga, ki ureja področje napotenih delavcev v tujino je specifična in zelo raznolika. ZAKONSKE PODLAGE SO SLEDEČE: - Zakon o delovnih razmerjih – ZDR -1 (Uradni list RS, št. 21/2013); - Uredba 883/2004 in njena izvedbena Uredba 987/2009; - DIREKTIVA 96/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev; - Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev - Veljavne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014; - Zakon o prispevkih za socialno varnost (drugi odstavek 3. člena ZPSV); - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 v povezavi z tretjim odstavkom 14. člena tega zakona); - Zakon o dohodnini – ZDoh-2; - Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba; - PREDLOG ZAKONA O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV

Vrednotenje dela in delovnih mest (Gregor Lapuh)

Objavljeno .

Vrednotenje dela pomeni ugotovitev dejanske vrednosti dela, z namenom določiti in oblikovati plačo. To je mogoče na podlagi opisov in specifikacije vseh aktivnosti, ki smo jo izvedli v analizi dela ali na osnovi ocene pristojnega. Vrednotenje dela pomeni zajemanje in ugotavljanje merljivih razlik zahtevnosti pri delu. Osnova so različne delovne zahteve posameznega delovnega mesta oziroma nalog. To pomeni, da vrednotenje dela postavlja odnose med težavnostnimi stopnjami in relativno višino plačila (Bullinger 1996, str. 228).

Odgovori na vprašanja – november

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Javni uslužbenec, ki je razporejen na delovno mesto področni svetovalec I (ima VII/1 izobrazbo), je zaključil podiplomski študij in pridobil znanstveni naziv magister znanosti. Zanima nas, ali bi mu v primeru, da bi ga prerazporedili na delovno mesto, za katerega je zahtevana univerzitetna izobrazba (VII/2), na tem delovnem mestu pripadal dodatek za znanstveni magisterij (glede na razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, Uradni list RS, št 45/2014)?

Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinaša novela ZZSDT (Gregor Malec)

Objavljeno .

Temeljni razlog za pripravo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v letu 2015 je bila nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih, ki je na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uveljavil koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih enotah.

Uvedba elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM

Objavljeno .

S 1. 10. 2016 se lahko refundacijski zahtevki za nadomestila lahko vlagajo elektronsko preko DRŽAVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-VEM NA NASLOVU:HTTP://EVEM.GOV.SI/EVEM/.  ALI JE VLAGANJE OBVEZNO? Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM je PROSTOVOLJNO, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA - sept. 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Ali se delovno dobo v zasebnem vrtcu šteje za delovno dobo, ki se upošteva pri obračunu dodatka za delovno dobo in pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za jubilejno nagrado? Vprašanje se nanaša na javno uslužbenko v javnem zavodu.

Strožji pogoji za napotitev delavcev v tujino

Objavljeno .

Na spletni stani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljen predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Odškodninska odgovornost delodajalca

Objavljeno .

V zadnjem času je bilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na delodajalce naslovljenih večje število zahtevkov za povrnitev škode, ki jima je nastala zaradi stroškov v zvezi z zdravljenjem in pravicami iz invalidskega zavarovanja delavcev, ki so bili poškodovani pri delu.

Novela ZDR-1A

Objavljeno .

Od 30. 7. 2016 dalje velja novela ZDR-1A, ki je popravila redakcijsko napako in odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele Pomorskega zakonika (PZ-F) . Ta je namreč v svojem 78. členu zaradi napačnega citiranja objav Uradnega lista RS namesto določb o pomorščakih starega ZDR pomotoma razveljavila nekatere kazenske določbe ZDR-1: prekrškovne določbe, pristojnost za izrekanje glob v razponu, dodatek za delovno dobo in ekonomsko odvisne osebe. Z novelo se zato dodajajo novi členi 217.a, 217.b, 217.c in 217.č, ki so po vsebini identični z razveljavljenimi določbami ZDR-1.

Poročilo o gibanju plač za maj 2016

Objavljeno .

POVPREČNA MESEČNA PLAČA ZA MAJ 2016 NEKOLIKO NIŽJA OD PLAČE ZA APRIL 2016  Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je znašala 1.561,26 EUR; v primerjavi s plačo za april 2016 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 je znašala 1.016,36 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 1,4 % nižja od plače za april 2016.