Kadrovsko delo

Poročilo o gibanju plač

Objavljeno .

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije P O R O Č I L O O GIBANJU PLAČ ZA FEBRUAR 2017    -        Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2017 je znašala 1.581,37 EUR in je bila za 0,7 % nižja kot za januar 2017. -        Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za februar 2017 je znašala 1.034,20 EUR in je bila za 0,5 % nižja kot za januar 2017. -        Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–februar 2017 je znašala 1.586,76 EUR. -        Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–februar 2017 je znašala 1.036,66 EUR. -        Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 2016–februar 2017 je znašala 1.609,11 EUR.

Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1 (Tanja Bohl)

Objavljeno .

Ustavno sodišče je v marcu 2017 soglasno sprejelo odločitev o ustavni pritožbi v zadevi glede zamude roka za vložitev tožbe o zakonitosti podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi in o pobudi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1),[1] ki ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti (odločba številka U-I-200/15-21, Up-936/15-20, z dne 16. 3. 2017). Ustavno sodišče je ugotovilo neskladje četrtega odstavka  88. člena ZDR-1 z Ustavo RS, zaradi česar je izpodbijano določbo tudi razveljavilo. Hkrati je določilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti, uporablja pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Ker izpodbijane odločitve (nižjih) sodišč temeljijo na določbi ZDR-1, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni v skladu z Ustavo RS, je ugodilo tudi ustavni pritožbi. Posledično je razveljavilo sklepe nižjih sodišč, hkrati pa določilo, da se zadeva vrne delovnemu sodišču v novo odločanje. V novem sojenju bo moralo sodišče upoštevati, kdaj je bila pritožnici odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena na zakonit način.

Pravila, omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril

Objavljeno .

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril za vse javne uslužbence, torej za celoten javni sektor, urejata dva predpisa, in sicer: -       Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), -       Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15). ZJU v 11. členu določa, da javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. ZJU in uredba določata tudi vrednosti daril, in sicer: -          darila manjše vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 62,59 evrov, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem koledarskem letu ne presega 125,19 evrov, če so prejeta od iste osebe, -          darila zanemarljive vrednosti pa so darila manjše vrednosti, katerih vrednost ne presega 20,86 evrov.

Uporaba družbenih omrežij pri selekciji in izboru kadrov

Objavljeno .

Spletna orodja predstavljajo vedno bolj učinkovito orodje za iskanje zaposlitve, poleg tega pa tudi podjetja z naraščajočo uporabo interneta (predvsem spletnih socialnih omrežij) aktivno posegajo v kadrovske procese. Pri tem najpogosteje uporabljajo: Facebook, LinkedIn in Twitter. Torej družbena omrežja niso več nekaj obrobnega, temveč postajajo najštevilčnejši in eden najpomembnejših virov za iskanje in selekcijo kadrov. Delodajalci želimo s pomočjo družbenih omrežij doseči čim večje število potencialnih kandidatov, zato iskanje in selekcija kadrov na ta način močno narašča in so že sestavni del strategij v podjetjih.

Upravljanje s talenti (Klemen Žibret)

Objavljeno .

Tekmovalnost (p)ostaja danes glavna paradigma sodobne ekonomije. Zmagajo tisti, ki so najboljši, najhitrejši, najbolj učinkoviti in imajo vedno prave rešitve ob pravem času na pravem mestu. V tej tekmi so potrebni posamezniki, ki so NOSILCI TE TEKMOVALNOST – talenti. Sodobno podjetje se mora zavedati, da so samo talentirani posamezniki lahko tvorci jutrišnje prihodnosti. Podjetje mora biti sposobno zaposliti, prepoznati in predvsem razvijati in obdržati talentirane posameznike, ki so boljši od povprečja – pa naj si bo to na kateremkoli področju in kateremkoli nivoju. Na trgu vedno bolj vlada prava vojna za talente.  Tista podjetja in organizacije, ki pravočasno prepoznajo talente ter so jih sposobna obdržati in nadalje razvijati, dosežejo: -         višjo produktivnost, -         višjo stopnjo zavzetosti zaposlenih, -         višjo stopnjo zadržanja zaposlenih, -         večji ugled in -         nižje stroške iskanja in selekcije zaposlenih.

Davčna reforma od 2017 dalje (dr. Lidija Robnik)

Objavljeno .

ZAKON O DOHODNINI - 2R Del plače za poslovno uspešnost, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, je lahko izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, če: - imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. S kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji (Gregor Malec)

Objavljeno .

Temeljni razlog za pripravo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v letu 2015 je bila nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih, ki je na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uveljavil koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. To se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih enotah.

Zagotavljanje skladnosti poslovanja (Barbra Rudmann)

Objavljeno .

USTVARJANJE KULTURE INTEGRITETE V PODJETJU Skladnost in etika igrata danes strateško vlogo in morata postati DNK vsakega podjetja. Ljudje želijo poslovati s podjetji, za katera verjamejo, da so etična in transparenta. In ne samo to. Podjetja, ki delujejo etično in transparentno, so na dolgi rok uspešnejša in ustvarjajo večjo donosnost.  Odgovornost vodstva je zagotoviti, da skladnost ni v nasprotju s poslovnimi cilji, ampak sta to dopolnjujoča se elementa poslovne strategije. Oblikovanje notranjega programa skladnosti in etičnega poslovanja je zgolj osnovni, nikakor pa zadostni pogoj. Zavedati se moramo, da ljudje sledimo ljudem in ne pravilom.

Vprašanja in odgovori - december 2016

Objavljeno .

PRAKTIČNI PRIMER IZ PRIROČNIKA NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO IN ZAPOSLOVANJE TUJCEV: VPRAŠANJE: Nerezident Slovenije (rezident Italije), ki je napoten na delo v Slovenijo, bo bival v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Kje se obdavči dohodek po preteku 183 dni v koledarskem letu? ODGOVOR: Na podlagi sklenjene konvencije (med Slovenijo in Italijo) se v primeru dohodka iz zaposlitve (odvisnih osebnih storitev) običajno uporabi prvi odstavek 15. člena, ki se nanaša na te dohodke in določa, da so dohodki rezidenta države pogodbenice iz naslova zaposlitve obdavčeni samo v državi rezidentstva, razen, če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. V tem drugem primeru se sme ta dohodek obdavčiti v tej drugi državi (v Sloveniji). Na podlagi konvencije je treba v primeru dohodka iz zaposlitve (odvisnih osebnih storitev), POLEG UPORABE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA, ki se nanaša na te dohodke, PRESOJATI PRAVICO DO OBDAVČITVE V SLOVENIJI ŠE PO DRUGEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. V drugem odstavku 15. člena konvencije je namreč določena IZJEMA od pravila v prvem odstavku, in sicer velja za KRATKOTRAJNO ZAPOSLITEV v državi dela (Sloveniji), ki traja manj kot 183 dni, vendar ob upoštevanju dveh pogojev, ki sta prav tako določena v tem členu.

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas

Objavljeno .

ZDR-1 ureja možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, pri čemer je treba ločiti: - sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, LAHKO TUDI Z VEČ DELODAJALCI tako, da se doseže polni delovni čas, in - sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas v posebnih primerih. Zaposlitev s krajšim delovnim časom pomeni, da znaša delovna obveznost po pogodbi o zaposlitvi manj, kot je polna delovna obveznost (ta znaša praviloma 40 ur tedensko). Sklenitev take pogodbe o zaposlitvi je odvisna od volje delavca, ki želi tako pogodbo skleniti, in od volje delodajalca, ki soglaša s sklenitvijo take pogodbe o zaposlitvi. V javnem sektorju, kjer mora vsak delodajalec in vsak državni organ imeti sistemizacijo delovnih mest, pa je treba pri delovnem mestu tudi določiti delovno obveznost (polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega). Posebej je treba opozoriti, da je treba ločiti sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas zaradi odločitve delavca oziroma delodajalca in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas v posebnih primerih. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas v posebnih primerih je namreč posebej urejena v 67. členu ZDR-1 in pomeni pravico delavca, ki jo ta uveljavlja, delodajalec pa mu mora to pravico upoštevaje predpise s področja pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja in s področja zavarovanja za starševsko varstvo omogočiti.

Zakonske spremembe na področju napotitev delavcev na delo v tujino

Objavljeno .

Pravna podlaga, ki ureja področje napotenih delavcev v tujino je specifična in zelo raznolika. ZAKONSKE PODLAGE SO SLEDEČE: - Zakon o delovnih razmerjih – ZDR -1 (Uradni list RS, št. 21/2013); - Uredba 883/2004 in njena izvedbena Uredba 987/2009; - DIREKTIVA 96/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev; - Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev - Veljavne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014; - Zakon o prispevkih za socialno varnost (drugi odstavek 3. člena ZPSV); - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 v povezavi z tretjim odstavkom 14. člena tega zakona); - Zakon o dohodnini – ZDoh-2; - Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba; - PREDLOG ZAKONA O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV

Vrednotenje dela in delovnih mest (Gregor Lapuh)

Objavljeno .

Vrednotenje dela pomeni ugotovitev dejanske vrednosti dela, z namenom določiti in oblikovati plačo. To je mogoče na podlagi opisov in specifikacije vseh aktivnosti, ki smo jo izvedli v analizi dela ali na osnovi ocene pristojnega. Vrednotenje dela pomeni zajemanje in ugotavljanje merljivih razlik zahtevnosti pri delu. Osnova so različne delovne zahteve posameznega delovnega mesta oziroma nalog. To pomeni, da vrednotenje dela postavlja odnose med težavnostnimi stopnjami in relativno višino plačila (Bullinger 1996, str. 228).

Odgovori na vprašanja – november

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Javni uslužbenec, ki je razporejen na delovno mesto področni svetovalec I (ima VII/1 izobrazbo), je zaključil podiplomski študij in pridobil znanstveni naziv magister znanosti. Zanima nas, ali bi mu v primeru, da bi ga prerazporedili na delovno mesto, za katerega je zahtevana univerzitetna izobrazba (VII/2), na tem delovnem mestu pripadal dodatek za znanstveni magisterij (glede na razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, Uradni list RS, št 45/2014)?

Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinaša novela ZZSDT (Gregor Malec)

Objavljeno .

Temeljni razlog za pripravo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v letu 2015 je bila nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih, ki je na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uveljavil koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih enotah.

Uvedba elektronskega vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM

Objavljeno .

S 1. 10. 2016 se lahko refundacijski zahtevki za nadomestila lahko vlagajo elektronsko preko DRŽAVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-VEM NA NASLOVU:HTTP://EVEM.GOV.SI/EVEM/.  ALI JE VLAGANJE OBVEZNO? Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM je PROSTOVOLJNO, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA - sept. 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Ali se delovno dobo v zasebnem vrtcu šteje za delovno dobo, ki se upošteva pri obračunu dodatka za delovno dobo in pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za jubilejno nagrado? Vprašanje se nanaša na javno uslužbenko v javnem zavodu.

Strožji pogoji za napotitev delavcev v tujino

Objavljeno .

Na spletni stani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljen predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Odškodninska odgovornost delodajalca

Objavljeno .

V zadnjem času je bilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) na delodajalce naslovljenih večje število zahtevkov za povrnitev škode, ki jima je nastala zaradi stroškov v zvezi z zdravljenjem in pravicami iz invalidskega zavarovanja delavcev, ki so bili poškodovani pri delu.

Novela ZDR-1A

Objavljeno .

Od 30. 7. 2016 dalje velja novela ZDR-1A, ki je popravila redakcijsko napako in odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele Pomorskega zakonika (PZ-F) . Ta je namreč v svojem 78. členu zaradi napačnega citiranja objav Uradnega lista RS namesto določb o pomorščakih starega ZDR pomotoma razveljavila nekatere kazenske določbe ZDR-1: prekrškovne določbe, pristojnost za izrekanje glob v razponu, dodatek za delovno dobo in ekonomsko odvisne osebe. Z novelo se zato dodajajo novi členi 217.a, 217.b, 217.c in 217.č, ki so po vsebini identični z razveljavljenimi določbami ZDR-1.

Poročilo o gibanju plač za maj 2016

Objavljeno .

POVPREČNA MESEČNA PLAČA ZA MAJ 2016 NEKOLIKO NIŽJA OD PLAČE ZA APRIL 2016  Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je znašala 1.561,26 EUR; v primerjavi s plačo za april 2016 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 je znašala 1.016,36 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 1,4 % nižja od plače za april 2016.

Novosti, sprejete v juliju 2016

Objavljeno .

KOLIČNIK RASTI CEN PREHRAMBNIH IZDELKOV, URADNI LIST RS, ŠT. 2/2016 Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 − ZUJF) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, ki je podlaga za izračun višine regresa za prehrano za delodajalce, za katere velja ta zakon. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (Uradni list RS, št. 50/2016 ) za obdobje januar–julij 2016 znaša 1,026. Na podlagi tega količnika znaša znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2016 4,31 evra na dan. POMEMBNO: Navedeni zakon in s tem tudi višina regresa, določena na podlagi tega količnika, ne veljata za javni sektor, kot ga določata 1. člen ZJU in 2. člen ZSPJS. UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI REGRESA ZA PREHRANO, URADNI LIST RS, ŠT. 51/2016 Na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter upoštevaje Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2016, ki znaša 1,026, je minister za javno upravo sprejel ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom. Upoštevaje navedeno višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2016 dalje 3,71 evra. RAZLAGA ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI, URADNI LIST RS, ŠT. 49/2016 Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 10. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe) na 16. seji dne 20. junija 2016 sprejela razlago Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND (Uradni list RS, št. 40/12). Razlaga se nanaša na opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi, torej na 9. člen Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 40/12), in se glasi: »Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.«

POMEMBNA IZOBRAŽEVANJA ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE IN DRUGE

Objavljeno .

Izobraževalni programi: - HR menedžer - Strokovnjak za kadrovski kontroling - Strokovnjak za kadrovsko delo - Coaching za prodajnike in vodje prodaj   Seminarji: - Evropska nepovratna sredstva za razvoj kadrov - Prezentizem in absentizem

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Zanima nas, ali lahko kot lokalna skupnost zaposlimo delavca za pomožna dela pri urejanju javnih površin za obdobje 3-4 mesecev, torej za določen čas, v skladu 26. členom ZDR-1, četrta alineja, brez prijave na Zavod za zaposlovanje, s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tem, da imamo zagotovljena fin. sredstva v proračunu, vendar delovno ni sistemizirano, ker je potreba nastala zaradi trenutno povečanega obsega dela.  ZJU pogodbo o zaposlitvi za določen čas ureja v 68. členu, zaposlitev za delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo (katerimi?) Če razmišljamo pravilno, bi lahko zaposlili delavca brez prijave potrebe po delavcu na Zavodu za zaposlovanje na podlagi 26. člena ZDR-1, vendar razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas moramo upoštevati tiste, ki so  določeni  v 68. členu ZJU?

Poročilo o gibanju plač za april 2016

Objavljeno .

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2016 je znašala 1.571,12 EUR in je bila za 1,4 % nižja kot za marec 2016. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za april 2016 je znašala 1.021,74 EUR in je bila za 1,2 % nižja kot za marec 2016. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 2016 je znašala 1.574,63 EUR. Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 2016 je znašala 1.023,48 EUR. Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april 2016 je znašala 1.579,53 EUR. Vir:  Uradni list RS, št. 46/2016, z dne 30. 6. 2016

Merjenje rezultatov na kadrovskem področju

Objavljeno .

Merjenje rezultatov na kadrovskem področju (mag. Klemen Žibret)   Ključno vprašanje, ko govorimo o merjenju rezultatov na kadrovskem področju, je to, zakaj te meritve sploh potrebujemo in kako nam bodo pomagale. Najbolj enostavno bi lahko rekli, da nam bodo izmerjene kadrovske kategorije zagotovo povečale razumevanje kadrovske problematike pri vodstvu podjetja, z njimi bomo lažje ponazorili pomen kadrovske funkcije in prikazali priložnosti na tem področju, hkrati pa bomo tudi sami ugotovili, kaj moramo v prihodnje še izboljšati. Kadrovske meritve imajo tudi pozitiven učinek na kredibilnost kadrovske funkcije.

Odločbe in mnenja Informacijskega pooblaščenca

Objavljeno .

ODLOČBE IN MNENJA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA V ZVEZI Z DELODAJALČEVIM NADZIRANJEM DELAVCA TER UGOTAVLJANJEM IN DOKAZOVANJEM KRŠITEV OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA (TANJA BOHL) Nadzor bolniškega staleža Informacijski pooblaščenec je v mnenju št. 0712-1/2015/3169 z dne 16. 12. 2015 podal svoje stališče glede posredovanja izvidov s strani izvajalca medicine dela delodajalcu, pri čemer se je natančneje opredelil do vprašanja, ali je dopustno, da izvajalec medicine dela delodajalcu posreduje rezultate testiranj na alkohol, psihoaktivne snovi in prepovedane droge.

Odgovori na vprašanja – junij 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Kje se določi poskusno delo? Delodajalec v javnem sektorju želi zaposliti nekaj sodelavcev za določen čas, to je za čas trajanja projekta, ki pa bo predvidoma trajal 3 leta. Glede na to, da gre za specifično delo in je uspešna izvedba projekta pomembna tudi zaradi vloženih finančnih sredstev, si želi delodajalec zagotoviti strokovne sodelavce.

Arhiviranje in hramba kadrovske dokumentacije

Objavljeno .

Pri sklepanju in med trajanjem delovnega razmerja nastane veliko dokumentacije, ki je povezana z delovnim razmerjem in kandidatom oz. delavcem. Podatki se hranijo večinoma v elektronski obliki – bodisi v bazah kadrovskega informacijskega sistema ali v sistemu elektronskega arhiva, še vedno pa je velika večina dokumentacije v listinski obliki, ki se hrani v osebni (tudi personalni, kadrovski) mapi delavca.

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev

Objavljeno .

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev glede sprejemanja daril   Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev, torej vseh, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju (državni organi, občine, javni zavodi, javne agencije, javni skladi), urejata dva predpisa, in sicer: Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07-upb3, 65/08 in 40/12) v 11. členu, in Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15).

Vprašanja in odgovori - maj 2016

Objavljeno .

Vprašanje IMAMO VPRAŠANJE GLEDE POŠILJANJA PODATKOV M-4 NA REK OBRAZCU. V PODJETJU IMAMO IZPLAČILO PLAČ V TEKOČEM MESECU ZA TEKOČI MESEC, NPR. 26. 2. 2016 ZA FEBRUAR.

Zagotavljanje varstva in ukrepanje delodajalca

Objavljeno .

ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRI DELU V PRIMERU ALKOHOLIZIRANOSTI ZAPOSLENEGA NA DELOVNEM MESTU IN UKREPANJE DELODAJALCA (MOJCA RAMŠAK PEŠEC) Alkoholiziranost zaposlenih na delovnem mestu predstavlja za delovni proces, ne glede na vrsto dejavnosti delodajalca, tveganje za nastanek delovnih in drugih nezgod pri delu ter drugih škodnih dogodkov, za zmanjšanje učinkovitosti in storilnosti zaposlenih ter slabšo kakovost njihovega dela. Pojavi se poslabšanje odnosov med zaposlenimi, možne so tudi zlorabe in nasilje, pojavijo se problemi v vodenju in organiziranju delovnega procesa, pojavijo se lahko povečane odsotnosti z dela.

Merjenje kategorij na kadrovskem področju (Klemen Žibret)

Objavljeno .

Zakaj je treba meriti kategorije na kadrovskem področju? Ključno vprašanje, ko govorimo o merjenju rezultatov na kadrovskem področju, je to, zakaj te meritve sploh potrebujemo in kako nam bodo pomagale.

Poročilo o gibanju plač za januar 2016

Objavljeno .

Vprašanja in odgovori - april 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Javna uslužbenka se izobražuje za pridobitev višje izobrazbe v lastnem interesu. Ali ji je delodajalec – javni zavod dolžan omogočiti študijski dopust za pripravo in opravljanje izpitov?

Sklepanje civilnih pogodb v primeru delovnega razmerja

Objavljeno .

SKLEPANJE CIVILNIH POGODB V PRIMERU OBSTOJA ELEMENTOV DELOVNEGA RAZMERJA Eno osnovnih pravil ZDR-1 je obvezna sklenitev pogodbe o zaposlitvi, kadar v razmerju med pogodbenima strankama obstajajo elementi delovnega razmerja. Drugi odstavek 13. člena ZDR-1 določa, da se dela NE SME opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. členom ZDR-1 (v povezavi z 22. in/oziroma 54. členom ZDR-1), razen če to izrecno dovoli sam zakon. Med civilne pogodbe sodijo npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o prokuri in tudi zelo priljubljene pogodbe s samostojnimi podjetniki (s. p.). Na podlagi delovno pravne zakonodaje je tako, ob obstoju elementov delovnega razmerja, določenih v 4. členu ZDR-1, sklenitev pogodbe o zaposlitvi obvezna, pogodbenima strankama pa zakonodaja ne dovoli izbiranja med pogodbo o zaposlitvi in drugimi oblikami civilnih pogodb.

Pristojnosti delodajalca pri ugotavljanju kršitev zaposlenih

Objavljeno .

PRISTOJNOSTI DELODAJALCA PRI UGOTAVLJANJU KRŠITEV ZAPOSLENIH S POMOČJO DETEKTIVA   Delodajalec prevzema dokazno breme glede utemeljenosti in zakonitosti podane odpovedi v vseh primerih, ko poda odpoved delodajalec, torej tako v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot tudi v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tako namreč izhaja iz določbe 84. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1).[1]

Vprašanja in odgovori - marec 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Ali še vedno veljajo določbe ZUJF glede upokojevanja javnih uslužbencev?

Dohodki iz delovnega razmerja

Objavljeno .

Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. V prvem odstavku 37. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je določeno, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:

Letni dopust in regres za leto 2016

Objavljeno .

V skladu z ZDR-1 delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, pri čemer letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Letni dopust se določi po kriterijih in v skladu s predpisom ali kolektivno pogodbo, ki velja za delodajalca.

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja

Objavljeno .

KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVANJA, URADNI LIST RS, ŠT. 5/2016   V Uradnem listu RS, št. 5/2016 je bila objavljena Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja, ki sta jo na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklenili pogodbeni stranki, in sicer kot predstavnik delodajalcev Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in kot predstavnik delavcev Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Čeprav je kolektivna pogodba sorazmerno kratka, gre za pomembno novost na tem področju, ki vsebuje nekaj pravic zaposlenih.

Novosti glede minimalne plače od 1. 1. 2016 dalje

Objavljeno .

Iz osnovne zakonske opredelitve pravice do minimalne plače sicer izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, oziroma za zaposlene v javnem sektorju glede na opredelitev v 5. členu ZSPJS. Ta določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Tako se v znesek minimalne plače ne šteje plačila nadur niti plačila pripravljenosti, saj v teh dveh primerih ne gre za plačilo za delo v polnem delovnem času.

Odgovori na vaša vprašanja - feb. 2016

Objavljeno .

VPRAŠANJE Kaj vse se šteje v minimalno plačo? Ali se delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela šteje v minimalno plačo ali pa dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času, npr. dodatek za nočno delo? Ali se plačilo nadurnega dela všteva v minimalno plačo?

Fleksibilne oblike opravljanja dela

Objavljeno .

POGODBA O ZAPOSLITVI JE PRI NAS PREVLADUJOČA PODLAGA ZA OPRAVLJANJE DELA. KOT OBVEZNA JE PREDPISANA TAKRAT, KO V ZVEZI Z DELOM OBSTAJAJO ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA. V TEM PRIMERU SE MED DELAVCEM (IZVAJALCEM) IN DELODAJALCEM (NAROČNIKOM) DELA NAČELOMA NE SME OPRAVLJATI NA DRUGI PODLAGI. FLEKSIBILNE OBLIKE DELA JE TAKO TREBA PRIMARNO ISKATI V OKVIRU DELOVNEGA RAZMERJA.

Dokazno breme

Objavljeno .

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v svojih določbah o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ureja tudi vprašanje o dokaznem bremenu, kar pomeni, da določa katera izmed pogodbenih strank (delavec ali delodajalec) je ob podaji določene vrste odpovedi dolžna dokazati vsebinsko utemeljenost podane odpovedi. TAKO NI DOVOLJ, DA STRANKA V ODPOVEDI SAMO NAVEDE ODPOVEDNI RAZLOG IN GA OBRAZLOŽI (KADAR ZAKON TAKO ZAHTEVA), AMPAK JE TREBA SKLADNO Z V ZAKONU DOLOČENIM DOKAZNIM BREMENOM TO POTEM TUDI DOKAZATI (KO IN ČE JE POTREBNO).

Odgovori na vprašanja

Objavljeno .

VPRAŠANJE: DELAVKA JE ZAPROSILA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ. NA BOLNIŠKI JE BILA OD 7. 9. 2015 DO 15. 12. 2015. KPVIZ V 102. ČLENU PRAVI, DA DELAVCU PRIPADA SOLIDARNOSTNA POMOČ V PRIMERIH: DALJŠA BOLEZEN, … 178. ČLEN ZUJF-A PA PRAVI »ZARADI BOLEZNI, KI TRAJA ŠEST MESECEV ALI VEČ …« ALI SMO KOT DELODAJALEC DOLŽNI IZPLAČATI SOLIDARNOSTNO POMOČ ALI NE?

Taktike motiviranja (mag. Suzana Ester Car)

Objavljeno .

Ne glede na to, ali je vaša organizacijska kultura naklonjena motiviranju ali ne, lahko kot vodja vzpostavite okolje, ki sodelavce spodbuja in motivira. Nekaj taktik, ki jih pri tem lahko uporabite:

Kaj pa generacija Z? (Polona Zupančič)

Objavljeno .

To je čisto nova generacija mladih, ki še niso stopili na trg delovne sile, in za katero obstajajo le predvidevanja in napovedi, kakšen bo njen odnos do dela. Rojeni so v obdobju med letoma 1990 oziroma 1995 in do danes. Njihova najbolj očitna značilnost je, da so rasli z internetom, GSM-om, DVD-ji, MP3 (ali kar iPodi), PSP in podobnimi tehnološkimi pripomočki, brez katerih sveta sploh ne poznajo.

Spremembe Zakona o minimalni plači

Objavljeno .

V Uradnem listu RS, št. 92/2015 dne 4. 12. 2015 je bil objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (v nadaljevanju ZMinP-A).

Novosti glede javne objave prostih delovnih mest

Objavljeno .

V Uradnem listu RS, št. 97/2015, je bil dne 11. 12. 2015 objavljen Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.

Poročanje podatkov za osebe v delovnem razmerju

Objavljeno .

POROČANJE PODATKOV, POTREBNIH ZA OBLIKOVANJE PRIJAVE O OSNOVAH IN SPREMEMB TEH PODATKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU Na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) je s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik) določeno, da se za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobja od 1. 1. 2016 dalje na obračunih davčnega odtegljaja poročajo tudi podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov.

Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust

Objavljeno .

Letni dopust je pravica delavca in je namenjen regeneraciji njegovih psihofizičnih sposobnosti. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, ne na način, da bi sam podal izjavo in ne na način, da bi se dogovoril z delodajalcem, zato tudi ZDR-1 v 164. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust.  Zakon določa eno samo izjemo, ko je tak dogovor dovoljen, in sicer ob prenehanju delovnega razmerja.

Plačilo pripravnika in delavca na usposabljanju

Objavljeno .
  1. člen ZDR-1 govori o plačilu pripravnika in delavca na usposabljanju: V skladu z določbami ZDR-1 pripravništvo ni obvezen institut usposabljanja za samostojno opravljanje dela. Pripravništvo se lahko uredi s posebnim zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če je pripravništvo urejeno z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se pravice pripravnikov in v tem okviru tudi njihova najnižja osnovna plača uredi skladno z določbami ZDR-1.

Postopek zaposlitve (objava prostega delovnega mesta)

Objavljeno .

POSTOPEK ZAPOSLITVE NA PODLAGI OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA Zaposlitev po postopku, kot ga določa ZDR, torej objava prostega delovnega mesta, se izvaja za zaposlitev javnih uslužbencev v državnih organih (organih državne uprave in drugih državnih organih ter upravah lokalnih skupnosti) na strokovno tehničnih delovnih mestih in tudi uradniških delovnih mestih za določen čas. Po tem postopku se izvaja tudi zaposlovanje v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih, če ni v Zakonu o zavodih, Zakonu o javnih agencijah, Zakonu o javnih skladih ali področnih predpisih, ki urejajo posamezno področje javnega sektorja, glede postopka zaposlitve kakšno vprašanje postopka zaposlitve ali celoten postopek zaposlovanja drugače urejen.

Interventni ukrepi na področju plač v javnem sektorju (2016)

Objavljeno .

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2016 V letu 2016 bodo glede na dne 10. 11. 2015 sklenjen dogovor z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja veljali naslednji ukrepi na področju plač, povračil stroškov ter drugih prejemkov in nekaterih drugih pravic zaposlenih v javnem sektorju:

Obdavčitev nerezidenta

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Nerezident Slovenije (rezident Italije), ki je napoten na delo v Slovenijo, bo bival v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu. Kje se obdavči dohodek po preteku 183 dni v koledarskem letu? ODGOVOR: Na podlagi sklenjene konvencije (med Slovenijo in Italijo), se v primeru dohodka iz zaposlitve (odvisnih osebnih storitev) običajno uporabi prvi odstavek 15. člena, ki se nanaša na te dohodke, ki določa, da so dohodki rezidenta države pogodbenice iz naslova zaposlitve obdavčeni samo v državi rezidentstva, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. V tem drugem primeru se sme ta dohodek obdavčiti v tej drugi državi (v Sloveniji).

Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča

Objavljeno .

SODBA VIŠJEGA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA SODIŠČA – REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – POSLOVNI RAZLOG – POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO Višje delovno in socialno sodišče je v odločbi, opr. št. PDP 1138/2014 z dne 18. 3. 2015, presojalo zakonitost podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožnici, ki je bila ob podaji stara 52 let in je imela dopolnjenih 35 let delovne dobe.

Spodbude za zaposlovanje starejših

Objavljeno .

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA IN GA POSREDOVALA V OBRAVNAVO DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE PO NUJNEM POSTOPKU. Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Statistični podatki o povprečni plači pri pravnih osebah

Objavljeno .

STATISTIČNI PODATKI O POVPREČNI MESEČNI PLAČI PRI PRAVNIH OSEBAH V RS Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija, avgust 2015

Odpoved delovnega razmerja med porodniškim dopustom

Objavljeno .

ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA S STRANI DELAVKE MED TRAJANJEM PORODNIŠKEGA DOPUSTA VPRAŠANJE: Delavka bi želela med trajanjem porodniškega dopusta zamenjati delodajalca, zato jo zanima, ali lahko odpove delovno razmerje že med trajanjem porodniškega dopusta ali mora počakati, da se vrne na delo. Ali je kakšna ovira, da lahko takoj sklene pogodbo o zaposlitvi z novim delodajalcem in kot začetek delovnega razmerja navedejo datum med trajanjem porodniškega dopusta, ali pa se mora datum začetka dela ujemati z začetkom dela takoj po porodniškem dopustu?

Pravilnik o varovanju zdravja

Objavljeno .

PRAVILNIK O VAROVANJU ZDRAVJA PRI DELU NOSEČIH DELAVK, DELAVK, KI SO PRED KRATKIM RODILE TER DOJEČIH DELAVK (URADNI LIST RS, ŠT. 62/2015) (ŠTEFKA KORADE PURG) ZDR-1 v 184. členu ureja prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja, in sicer določa, da delavka ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozile njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem. Navedeni delovni pogoji in dejavniki tveganja se določijo s podzakonskim aktom. Na tej podlagi je bil sprejet Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, objavljen v Uradnem listu št. 62/2015 (v nadaljevanju: pravilnik).

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Objavljeno .

ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ROMAN PEČNIK) S 1. 9. 2015 se je začel uporabljati novi ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (Uradni list RS, št. 47/2015, v nadaljevanju ZZSDT), ki na področju zaposlovanja tujcev prinaša več sprememb. Bistvena sprememba je UVEDBA NAČELA »VSE NA ENEM MESTU«. To pomeni, da državljani tretjih držav ne potrebujejo več dveh dovoljenj. Izdano jim bo enotno dovoljene, s katerim lahko tujci bivajo in delajo v Sloveniji. Pred tem so si morali tujci po pridobitvi delovnega dovoljena posebej pridobiti še dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje in delo tujcev državljanov tretjih držav se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih enotah. Zaradi enostavnejšega postopka se pričakuje, da bo postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje in delo tujcev občutno krajši.

Priprava oz. spremembe akta o sistemizaciji

Objavljeno .

Priprava oz. spremembe akta o sistemizaciji (Alenka Erker Lozinšek)   Akt o sistemizaciji na novo pripravljamo praviloma takrat, ko podjetje preraste velikost desetih zaposlenih, vendar ga lahko pogosto spreminjamo, bodisi deloma bodisi v celoti. Zaradi vseh posledic, ki jih ima spreminjanje akta o sistemizaciji, je to nekaj, česar ne moremo izvesti čez noč in enostransko, ampak zahteva temeljito načrtovanje in predvidevanje. Kompleksnost je seveda odvisna od velikosti podjetja, kulture in klime v podjetju, strukture zaposlenih, ključno pa je, da je postopek transparenten in se o njem ustrezno dogovarja s ključnimi udeleženci (vodstvo – tudi širše, sindikat, zaposleni).

Odgovori na vaša vprašanja - avg. 2015

Objavljeno .

VPRAŠANJE: Kako je v primeru podaljšanja projekta (sklenjen je aneks k projektni dokumentaciji). Ali se lahko podaljšajo pogodbe o zaposlitvi zaposlenim, ki so že na projektu z aneksom (podaljšamo le čas), ali je potrebno izpeljati tudi selekcijske postopke? Dobili smo namreč mnenje, da je potreben selekcijski postopek, s čimer se ne strinjamo.

Sodna praksa (odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove)

Objavljeno .

SODNA PRAKSA V ZVEZI Z ODPOVEDJO POGODBE S PONUDBO NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI PRI DRUGEM DELODAJALCU  V ZADEVI OPR. ŠT. PDP 206/2009 je tožena stranka tožnici odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga in ji v podpis ponudila novo pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu. Tožnica ponudbe ni sprejela, ker je menila, da je odpoved nezakonita, ponujena zaposlitev pri drugem delodajalcu pa neustrezna.

Zaposlitve javnih uslužbencev v državnih organih in upravah

Objavljeno .

POSTOPEK ZAPOSLITVE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH  IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA ZAPOSLITVE Zakonsko urejanje postopkov zaposlovanja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sledi temeljnemu ustavnemu načelu zaposlovanja v upravi, ki je v Ustavi RS določeno v poglavju »Državna ureditev, podpoglavje Uprava« v 122. členu, kjer je urejeno temeljno načelo za zaposlovanje v upravnih službah. Ustava v navedenem členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju

Objavljeno .

Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi in pravne podlage

Naziv državni notranji revizor

Objavljeno .

PRAVILNIK O POGOJIH ZA PRIDOBITEV NAZIVA DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR IN PREIZKUŠENI DRŽAVNI NOTRANJI REVIZOR V Uradnem listu št. 50 je bil objavljen Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, ki ga je sprejel minister za finance na podlagi zakona, ki ureja javne finance. Pravilnik določa: pogoje za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR) oziroma preizkušeni državni notranji revizor (PDNR), program izobraževanja za pridobitev nazivov DNR oziroma PDNR, varstvo pravic kandidatov za pridobitev naziva, izdajanje potrdil za naziva, pogoje za imenovanje članov organov, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja, ter sestavo in naloge organov.

Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja v e-obliki

Objavljeno .

PRIJAVA PODATKOV V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA V ELEKTRONSKI OBLIKI (RENATA PRAĆA) Poleg vlaganja prijav podatkov v papirni obliki neposredno na okencu prijavno-odjavne službe katere koli območne enote ali izpostave ter posredno prek pošte na zavod zavezanci lahko vložijo obrazce M tudi v elektronski obliki, in sicer neposredno prek državnega portala e-VEM za podjetja in podjetnike. OD 1. 1. 2016 BODO MORALI VSI POSLOVNI SUBJEKTI, KI SO VPISANI V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE, PRIJAVE, ODJAVE IN SPREMEMBE V OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJIH UREJATI PREK PORTALA E-VEM.

Kaj se novega obeta pri zaposlovanju tujcev?

Objavljeno .

Novi ZZSDT v slovenski pravni sistem vnaša NOV NAČIN PRIDOBIVANJA DOVOLJENJ ZA DELO IN ZA PREBIVANJE TUJCEV. Zakon se prične uporabljati s 1. septembrom 2015. Velja za tujce, ki prihajajo iz tretjih držav in želijo v Sloveniji opravljati delo, ter zaradi dela v Sloveniji tudi prebivati. Tujci po novem zakonu NE BODO VEČ POTREBOVALI DVEH DOVOLJENJ (dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja), temveč le eno, ki ga bodo morali PRIDOBITI, PREDEN PRIDEJO V SLOVENIJO. Postopke lahko opravi tudi delodajalec, DELOVNO DOVOLJENJE PA LAHKO UPRAVNA ENOTA VROČI LE TUJCU.

Odgovor na vaše vprašanje

Objavljeno .

VPRAŠANJE: DELAVCU ZAPOSLENEMU PREKO PROGRAMA JAVNIH DEL, KI JE Z DELOM PRIČEL V MESECU APRILU, PRIPADA SORAZMERNI DEL REGRESA IN DOPUSTA. PRVI DEL REGRESA IN DOPUSTA JE ŽE PREJEL, KDAJ MU LAHKO PRIPRAVIMO IN IZPLAČAMO DRUG DEL REGRESA (ZAPOSLEN JE DO KONCA TEGA LETA)?

Strokovni izpiti za inšpektorja

Objavljeno .

V Uradnem listu RS, št. 41/2015, z dne 12.6.2015, je bil objavljen Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, sprejet na podlagi drugega odstavka 12. a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), ki ga je izdal minister za javno upravo.

Strokovni izpiti za inšpektorja (2)

Objavljeno .

V Uradnem listu RS, št. 41/2015, z dne 12.6.2015, je bil objavljen Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, sprejet na podlagi drugega odstavka 12. a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), ki ga je izdal minister za javno upravo.

Plačilo za delo

Objavljeno .

Eden pomembnih elementov delovnega razmerja in hkrati dvostranskega razmerja med delavcem in delodajalcem je plačilo za delo. Delavec se namreč s pogodbo o zaposlitvi zaveže opravljati delo za plačilo, tako predstavlja plačilo za delo eno bistvenih pravic iz delovnega razmerja. Za delodajalca je obveznost plačila, ki izhaja iz 44. člena ZDR-1 ena od bistvenih obveznosti. Delavec lahko celo izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v skladu s 111. členom ZDR-1, če mu delodajalec ne izplačuje plače oz. mu jo bistveno zmanjša ali celo, če je izplačilo plače neredno.

Vrste in način vodenja evidenc, ki so po zakonu obvezne

Objavljeno .

Evidence, ki jih morajo voditi delodajalci na področju dela in socialne varnosti, predpisuje več zakonov in predpisov ter kolektivne pogodbe. Že dne 29. 4. 2006 je začel veljati ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (v nadaljevanju ZEPDSV), ki med drugim določa vrste in način vodenja evidenc, ki so jih dolžni voditi delodajalci.

Naslov drugega mailinga

Objavljeno .

Vsebina drugega mailinga...Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsan quo te. Case porro nam et. Officiis theophrastus vel id, nec ludus ornatus aliquando ad. Cu atqui vidisse sit, ne saperet probatus nam. Ei evertitur conceptam sed, tale splendide scriptorem sea ne. Eu sit aperiam saperet. Ei primis vidisse eam, ei summo verear adipiscing mea. Ne mea quas corrumpit, ei atqui zril essent est. Te sea solum voluptua. Clita nusquam in eum, sit cu mutat ignota. Eam quodsi aliquip mediocritatem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaeRENDUM IN SIT. HAS MUNDI IUDICO ID. NO CUM MUNDI DELENIT, SUSCIPIT PRODESSET INSTRUCTIOR SEA NE. PER IN ASSUM NIHIL FASTIDII, VIS AGAM VIVENDO EX, EOS UT CONGUE IRIURE SCRIPTA. EI ETIAM VULPUTATE MEI, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. Est omnesque scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc vulputate efficiendi et. Delenit contentiones ea eam, bonorum mediocrem forensibus eos cu. In prompta intellegebat mel. Utinam regione sea ea, an duo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroqUE MEI, ORNATUS MODERATIUS DUO Ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimi cum, et qui dicat alterum maiestatis. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et. Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsaN QUO TE. CASE PORRO NAM ET. OFFICIIS THEOPHRASTUS VEL ID, NEC LUDUS ORNATUS ALIQUANDO AD. CU ATQUI VIDISSE SIT, NE SAPERET PROBATUS NAM. EI EVERTITUR CONCEPTAM SED, TALE SPLENDIDE SCRIPTOREM sea ne. Eu sit aperiam saperet. Ei primis vidisse eam, ei summo verear adipiscing mea. Ne mea quas corrumpit, ei atqui zril essent est. Te sea solum voluptua. Clita nusquam in eum, sit cu mutat ignota. Eam quodsi aliquip mediocritatem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaerendum in sit. Has mundi iudico id. No cum mundi delenit, suscipit prodesset instructior sea ne. Per in assum nihil fastidii, vis agam vivendo ex, eos ut congue iriure scripta. Ei etiam vulputate mei, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. Est omnesque scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc VULPUTATE EFFICIENDI ET. DELENIT CONTENTIONES EA Eam, bonorum mediocrem forensibus eos cu. In prompta intellEGEBAT MEL. UTINAM REGIONE SEA EA, AN DUo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroque mei, ornatus moderatius duo ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimi cum, et qui dicat alterum maiestatis. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et. Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsan quo te. Case porro nam et. Officiis theophrastus vel id, nec ludus ornatus aliquando ad. Cu atqui vidisse sit, ne saperet probatus nam. Ei evertitur conceptam sed, tale splendide scriptorem sEA NE. EU SIT APERIAM SAPERET. EI PRIMIS VIDISSE EAM, EI SUMMO VEREAR ADIPISCING MEA. NE MEA QUAS CORRUMPIT, EI ATQUI ZRIL ESSENT EST. TE SEA SOLUM VOLUPTUA. CLITA NUSQUAM IN EUM, SIT CU MUTAT IGNOTA. EAM QUODSI ALIQUIP MEDIOCRITATem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaerendum in sit. Has mundi iuDICO ID. NO CUM MUNDI DELENIT, SUSCIPIT PRODESSET INSTRUCTIOR SEA NE. Per in assum nihil fastidii, vis agam vivendo ex, eos ut congue iriure scripta. Ei etiam vulputate mei, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. EST OMNESQUE Scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc vulputate efficiendi et. Delenit contENTIONES EA EAM, BONORUM MEDIOCREM FORENSIBUS EOS CU. In prompta intellegebat mel. Utinam regione sea ea, an duo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroque mei, ornatus moderatius duo ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimI CUM, ET QUI DICAT ALTERUM MAIESTATIS. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et.

Naslov prvega mailinga

Objavljeno .

VSEBINA PRVEGA MAILINGA Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsan quo te. Case porro nam et. Officiis theophrastus vel id, nec ludus ornatus aliquando ad. Cu atqui vidisse sit, ne saperet probatus nam. Ei evertitur conceptam sed, tale splendide scriptorem sea ne. Eu sit aperiam saperet. Ei primis vidisse eam, ei summo verear adipiscing mea. Ne mea quas corrumpit, ei atqui zril essent est. Te sea solum voluptua. Clita nusquam in eum, sit cu mutat ignota. Eam quodsi aliquip mediocritatem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaeRENDUM IN SIT. HAS MUNDI IUDICO ID. NO CUM MUNDI DELENIT, SUSCIPIT PRODESSET INSTRUCTIOR SEA NE. PER IN ASSUM NIHIL FASTIDII, VIS AGAM VIVENDO EX, EOS UT CONGUE IRIURE SCRIPTA. EI ETIAM VULPUTATE MEI, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. Est omnesque scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc vulputate efficiendi et. Delenit contentiones ea eam, bonorum mediocrem forensibus eos cu. In prompta intellegebat mel. Utinam regione sea ea, an duo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroqUE MEI, ORNATUS MODERATIUS DUO Ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimi cum, et qui dicat alterum maiestatis. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et. Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsaN QUO TE. CASE PORRO NAM ET. OFFICIIS THEOPHRASTUS VEL ID, NEC LUDUS ORNATUS ALIQUANDO AD. CU ATQUI VIDISSE SIT, NE SAPERET PROBATUS NAM. EI EVERTITUR CONCEPTAM SED, TALE SPLENDIDE SCRIPTOREM sea ne. Eu sit aperiam saperet. Ei primis vidisse eam, ei summo verear adipiscing mea. Ne mea quas corrumpit, ei atqui zril essent est. Te sea solum voluptua. Clita nusquam in eum, sit cu mutat ignota. Eam quodsi aliquip mediocritatem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaerendum in sit. Has mundi iudico id. No cum mundi delenit, suscipit prodesset instructior sea ne. Per in assum nihil fastidii, vis agam vivendo ex, eos ut congue iriure scripta. Ei etiam vulputate mei, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. Est omnesque scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc VULPUTATE EFFICIENDI ET. DELENIT CONTENTIONES EA Eam, bonorum mediocrem forensibus eos cu. In prompta intellEGEBAT MEL. UTINAM REGIONE SEA EA, AN DUo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroque mei, ornatus moderatius duo ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimi cum, et qui dicat alterum maiestatis. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et. Lorem ipsum dolor sit amet, tritani ullamcorper suscipiantur ad cum, eu nominavi assentior nam. Mollis delectus urbanitas eum an, munere aliquip accumsan quo te. Case porro nam et. Officiis theophrastus vel id, nec ludus ornatus aliquando ad. Cu atqui vidisse sit, ne saperet probatus nam. Ei evertitur conceptam sed, tale splendide scriptorem sEA NE. EU SIT APERIAM SAPERET. EI PRIMIS VIDISSE EAM, EI SUMMO VEREAR ADIPISCING MEA. NE MEA QUAS CORRUMPIT, EI ATQUI ZRIL ESSENT EST. TE SEA SOLUM VOLUPTUA. CLITA NUSQUAM IN EUM, SIT CU MUTAT IGNOTA. EAM QUODSI ALIQUIP MEDIOCRITATem ne, elitr saperet perpetua ea vix. Assentior intellegat quaerendum in sit. Has mundi iuDICO ID. NO CUM MUNDI DELENIT, SUSCIPIT PRODESSET INSTRUCTIOR SEA NE. Per in assum nihil fastidii, vis agam vivendo ex, eos ut congue iriure scripta. Ei etiam vulputate mei, ea evertitur consectetuer mei. Ex tacimates recusabo vim, mea option facilis te. Eu sea adipiscing argumentum temporibus. No veritus civibus reprimique cum. EST OMNESQUE Scaevola suavitate et, at pri ullum epicurei, vix hinc vulputate efficiendi et. Delenit contENTIONES EA EAM, BONORUM MEDIOCREM FORENSIBUS EOS CU. In prompta intellegebat mel. Utinam regione sea ea, an duo adhuc iisque insolens. Ex tempor utamur utroque mei, ornatus moderatius duo ad, sed eu liber tempor. Debet prompta vix te, id vis enim tamquam, mei ea justo eirmod epicurei. Ei detraxit imperdiet delicatissimI CUM, ET QUI DICAT ALTERUM MAIESTATIS. Modus forensibus comprehensam duo ea, eros clita delectus quo et.